سه شنبه 6 خرداد 1399 - 4 شوال 1441 - 2020 مي 26 - ساعت 0:2

زندگی نامه علماء و بزرگان شیعه


میرزا مهدی آشتیانی


ملاغلا مرضا آخوند قمی


محمد کاظم آخوند خراسانی


محمد باقر آخوندی


عبد النبی آقا نجفی عراقی


محمد ابراهیم آیتی


شیخ علی آل اسحاق


میرزا صادق آقا تبریزی


میرزا هاشم آملی


محمد محسن آقا بزرگ تهرانی

احمد آذری قمی

حسین بن علی ابن بابویه قمی
علی بن حسین ابن بابویه قمیمحمدبن علی ابن محبوب
محمدبن علی ابن شهر آشوب
ابن علقمی(احمدبن محمد)

ابوعلی سینا


محمد بن حسین ابوالفضل

احمد علی احمدی شاهرودی

میرزا محمد ارباب قمی

محسن اراکی


محمد علی اراکی

علی احمدی میانجی

رضا استادی

سید جمال الدین اسد آبادی

محمد علی اسماعیل پور قمشه ای


عباسعلی اسلامی

محمد تقی اشراقی


عطاء الله اشرفی اصفهانی

سهل بن یسع اشعری قمی
آدم ابن عبدالله اشعری قمی
محمد بن ریان اشعری قمی
عمران بن موسی اشعری قمی زیتونی
احمد ابن ابی زاهر اشعری قمیابراهیم بن محمد اشعری قمی
جعفر بن محمد اشعری قمی
زکریا بن آدم اشعری قمی
محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی
احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی
سعد بن سعد اشعری قمی
موسی بن حسن بن عامر اشعری قمی
حمزه بن یعلی اشعری قمی
احمد ابن ادریس اشعری قمی
اسماعیل بن سعد اشعری قمی
عمران ابن عبدالله اشعری قمی
ادریس بن عبدالله اشعری قمی
احمد بن حمزه بن یسع اشعری قمی
حسین بن محمد اشعری قمی
محمد ابن حسن اشعری قمی
جعفربن محمد اشعری قمینورا الله اصفهانی


محمد حسین اصفهانی کمپانی


سید اسماعیل اصفایی


ملا فتح الله اصفهانی


سید ابوالحسن اصفهانی

محمد حسین اعلمی حائری


سید محمد حسن الهی طباطبایی


میرزا مهدی الهی قمشه ای


محمد جعفر امامی


محمد امامی کاشانی


سید محسن امین


علی اکبر الهیان

شیخ مرتضی انصاری


ابراهیم امینی


عبد الحسین امینی


مهدی امامی امیری


سید حسن انگجی


سید محمد علی انگجی

سید ابوالحسن انگچی


شیخ مرتضی انصاری قمی


حسین انصاریان

یحیی انصاری شیرازی


یعقوب بن یزید انباری قمی


احمد بن حسین  اهوازی


جعفر بن احمد ایلاقی قمی


شیخ احمد اهری

محمد ایمانی لاهیجانی


اسد الله ایمانی

احمد بن اسماعیل بجلی سمکه قمی
سید هاشم بحرانی

سید محمد مهدی بحر العلوم

میرزا عبدالحسین بروجردی

محمد بن ابوالقاسم برقی
سید ابو الحسن برقعی
محمد بن خالد برقی
احمد بن محمد برقی

سید حسین بروجردی

محمد تقی بشارت

سید اسماعیل بلخی

محمد جواد بلاغی


میرشمس الدین محمد بمی

مرتضی بنی فضل

محمد تقی بهجت

احمد بهشتی


محمد بهایی

سید رضا بهاء الدینی

احمد پایانی


سید مرتضی پسندیده

شیخ حسین تقوی اشتهاردی


هاشم تقدیری سبزواری


میرزا جواد تبریزی


ابو طالب تجلیل


مجتبی تهرانی


حسن سعید تهرانی


حسن تهرانی


محمد ثابتی همدانی


محمد تقی جعفری


سید نعمت الله جزایری

سید محمد جعفر جزایری

سید میرزا ابو الحسن جلوه


عبدالله جوادی آملی
مرتضی چهرگانی انزابی

شیخ عبد الکریم حائری


مجتبی حاج آخوند کرمانشاهی
محمد علی حائری قمیمحمد علی حائری کرمانی
مهدی حائری تهرانی
محمدحسن حجتی هرسینی
شیخ احمد حجتی
ابو القاسم حجتی (لشت نشائی)
شیخ حسن حجتی
میرزا محمد حجتی میانجی
سید حسین حسینی


سید عارف حسین حسینی


محسن حرم پناهی


محمد بن حسن حر عاملی

سید مرتضی حسینی
سید مهدی حسینی انگچی
احمد حسینی زنجانی دوسرانی
مرتضی حسینی مرعشی
حمزه بن علی حسینی حلبی
محمد حسن حسینی شیرازی
سید حسن حسینی شیرازی
محمد صادق حسینی تهرانی لاله زاری

سیدهاشم حسینی بوشهری


عبد الکریم حق شناس


سیدعلی حسینی خامنه ای


سید محمد حسینی بهشتی


سید مهدی حکیم


محمد حقی


غلام حسین حقانی


منبر الدین حسینی الهاشمی

احمد ابن فهد حلیعلامه حلیمحمد بن عبد الله حمیری قمیعبدالله بن جعفرحمیری قمی

عبد الرحمان حیدری ایلامی

محمد مهدی خالصی

سید احمد خاتمی

عبدالله خائفی


حاج سید عباس خاتم یزدی

ابو القاسم خزعلی

شیخ محمد جواد خراسانی
علی بن محمد خراز قمی

سید محسن خرازی

سید علی اصغر خویی

سید ابو القاسم خویی


سید احمد خوانساری


سید محمد تقی خوانساری

آیت الله خوشبخت


عبد الکریم خوینی زنجانی


ابوالفضل خوانساری

محمد خیابانی


سید عبد الحسین دستغیب

قربان علی دری نجف آبادی

سید ابراهیم دروازه ای


ابوالقاسم دانش آشتیانی

محمد دشتی


میرزا یدالله دوزدوزانی


محسن دوز دوزانی

علی دوانی


محمد مهدی ربانی املشی

حسین راستی کاشانی

میرزا حبیب الله رشتی
صدر الدین رضوی قمیعبد الکریم رضوی کشمیریمیرزا محمد رازینی همدانی
محمد جواد ذهنی تهرانی

ریان ابن صلت

سید مهدی روحانی

رضا روزبه

عبد الرحیم ربانی شیرازی

زکریا ابن ادریس

مصطفی زمانی
میرزا ابوالفضل زاهدی

میرزارضی زنوزی
محمد حسین سبحانی
ابو القاسم سحابشیخ محمد تقی ستوده
حیدر قلی سردار کابلی

جعفر سبحانی


ملا هادی سبزواری


سید محمد رضا سعیدی

سید غلامرضا سعیدی

علی آقا سعادت پرور

سید علی سیستانی

سید فخر الدین سیدی قمی

سید مرتضی(ابو احمد حسین)

علی بن حسین سعد آبادی قمیسید رضی(محمدشریف رضی)یوسف بن احمد سید بحرانی

شیخ عباس علی شاهرودی


سید محمود شاهرودی


محمد علی شاه آبادیسید عبدالله شیر


سید موسی شبیری زنجانی

محمد جوادشریف نژادنجفی

سلطان محمد شریف (امامزاده محمد)

سید محمد شریف تقویسید محمد باقر شفتی


ابوالحسن شعرانی

محمد تقی شوشتری


نورالله بن شریف الدین شوشتری

هبه الدین شهرستانی

سید احمد شهرستانی

زین الدین شهید ثانی

عبدالله شهیدی
علی شیرازی

محمدتقی شیرازی

محمد سلطان الواعظین شیرازیصاحب ابن عباد

محمد جواد صافی گلپایگانی


اسماعیل صالحی مازندرانی


لطف الله صافی

سیدصدر الدین صدر


سید موسی صدر


سید محمد باقر صدر


سید رضا صدر

محمد صدوقی

شیخ علی صفایی حائری


مصطفی صفائی خوانساری

محمد ابن حسن صفار

سید عبدالله ضیایی

حسن طاهری خرم آبادی


سید محمود طالقانی


محمد حسین طباطبایی

سید نورالله طباطبایی نژاد

سید محمد طباطبایی


سید عبد العزیزطباطبایی

محمد حسین طباطبایی تهرانی

سید یوسف طباطبایی نژاد

میرزا محمد رفیع طباطبایی


محمد رضا طبسی نجفی

حسن بن فضل طبرسی

محمد بن حسن طوسی


سید جواد عاملی


سید حسن عاملی

عبدالحسین شرف الدین عاملی
عباس بن معروفغلامرضا عرفانیان یزدی
محمد مهدی عراقییحیی عزالدین

حبیب الله عسکری اشتهاردی

محمد بن یحیی عطار قمی

علی علم الهدی فومنی

علی بن ابراهیم

محمد علی علوی گرگانی


سید علی علوی

عبد الحسین غروی تبریزی

حسین غفاری آذر شهری


میرزا علی آقا غروی علیاری

محمد جواد فاضل لنکرانی

محمد حسین فاضل تونی

ابوالحسن فاضل بهسودی

حسین فاطمی قمی


سید علی فانی اصفهانی

علی فریده الاسلام کاشانی

ملا محمد فراهانی

محمد فشارکی اصفهانی
عبد الحسین فقیهی رشتیعلی اصغر فقیهیمحمد فکور یزدی

محمد فیض کاشانی


محمد مهدی فیض مهدوی کرمانشاهی

میرزا محمد فیض

قاسم بن حسن بن علی بن یقطین
عبد الوهاب قاسمیمحمد فاضل قاینی نجفیسید مهدی قاضی
محمد علی قاضی طباطبایی

محسن قرائتی


سید محمد کاظم قزوینی

علی قدوسی


سعید بن هبه الله قطب راوندی
علی بن ریان قمی
محمد قمی
علی بن احمد بن محمدقمیحسن بن خرزاذقمی
احمد بن داوود قمی
میرزا محمد قمی مشهدی
محمد بن شاذان قمی
ابراهیم بن هاشم قمی

علی قمی


سید محمد تقی قمی


محمد بن حسن بن ولید قمی


شیخ ابو القاسم قمی

محمد بن عبد الجبار قمی
حسین بن اشکیب قمی
قاضی احمد قمیاسعد بن حسن بن موسی قمی
محمد بن بندار قمی
احمد بن اسحاق قمی
عبد العزیز قمی
عبد الله بن صلت قمی
آدم بن اسحاق قمی
عیسی بن عبدالله قمی
سید صادق قمی
شیخ علی قمی
شیخ احمد قمی
یاسر قمی
حسن بن متیل قمی
شاذان بن جبرئیل قمی

شیخ عباس قمی

جعفر بن محمد قولویه

حبیب الله کاشانی

سید ابوالقاسم کاشانی

محمد حسین کاشف الغطا


سید علی خان کبیر

عماد الدین کریمی

علی بن سری کرخی قمی

عباس کعبی


محمد بن یعقوب کلینی

روح الله کمالوند خرم آبادی

ملا علی کنی

حسین بن سعید کوفی اهوازی


سید محمد رضا گلپایگانی


سید عبد الحسین لاری

قطب الدین محمد لاهیجی
میرزا حسن لاهیجی
ملاعبد الرزاق لاهیجی
مجتبی لنکرانیفاضل لنکرانی

سید محمد صادق لواسانی


محمد مهدی بن ابی ذر

محمد بن اورمه

محمد بن قولویه
محمد بن مکیمحمد ابن بابویهمحمد بن محمد(ابن المعلم)
محمد حسن متوسل آرانی
محمد تقی بن مقصود مجلسی
محمد باقر مجلسیمحمد مجاهدی تبریزیشیخ عبدالله مجد فقیهی بروجردی

میرزا مسیح  مجتهد

ملامحمد صادق مجتهد قمی


محمد محققی

علی بن حسین محقق کرکی

سید ابو طالب محمودی


عبد الرحمن محمدی هیدجی


عباسعلی محقق


حسین بن محمد تقی محدث نوری

سید محمد محقق داماد


محمد محمدی نیک


محمد محمدی گیلانی

حسین محمدی لایئنی

سید حسن مدرس


محمد علی مدرس تبریزی

 علی اکبر مدرس یزدی

سید یحیی مدرسی زاده یزدی

سید علی رضا مدرسی یزدی


میرزا عبد الله مسلم ملکوتی

شهاب الدین مرعشی

سید محمود مرعشی


سید محمد علی مرتضوی لنگرودی


شیخ عباس مشکوری

علی اکبر مشکینی

محمد تقی مصباح یزدی

مرتضی مطهری


حسین مظاهری

محمد رضا مظفر 


محمد هادی معرفت

سید حسن معصومی اشکوری


محمد مفتح

احمد بن محمد مقدس اردبیلی

ناصر مکارم شیرازی

میرزا جواد ملکی تبریزی


محمد بن ابراهیم ملاصدرا

مصطفی ملکی تهرانی

حاج شیخ محمد باقر ملکی میانجی


علیرضا ممجد لنگرودی


محمد باقر ملبوبی


علی بن عبیدالله منتخب الدین

محمد مؤمن

سید محمد باقر موسوی همدانی


سید عبد الکریم موسوی اردبیلی


سید علی مولانا


جعفربن حسین مؤمن قمی

محمد رضا مهدوی کنی

سید اسماعیل موسوی زنجانی

سید ابو القاسم موسوی دامغانی


سید روح الله موسوی خمینی

مصطفی موسوی خمینی


فضل الله مهدی زاده محلاتی

سید عباس مهری

سید محمد هادی میلانی


ابو القاسم بن محمد میرزای قمیابوالقاسم میرزای قمی


محمد حسین نائینینجاشی
محمد حسین نجفی کلباسیسید محمد جواد نجومیشیخ حسین نجفی اهریمحمد جواد نجفی

نورالله نجفی اصفهانی

محمد حسن نجفی


حسن علی نخودکی اصفهانی

سید محمد نقوی کابلی

حسین نوری همدانی


حسن نوری همدانی


فضل الله نوری


سید کاظم نور مفیدی


قدرت الله وجدانی فخر


حاج شیخ محمد واصف گیلانی


سید محمد واحدی

محمد باقر وحید بهبهانی


حسین وحید خراسانی

سید عبد الکریم هاشمی نژاد


علی هاشمی سنجانی

یحیی بن سعید هذلی حلی
سلیم بن قیس هلالی
حاج میرزا علی هسته ای
محمد متقی همدانی
میر حامد حسین هندی


محمد هیدجی


یونس بن عبدالرحمن  


میرزا کوچک خان(یونس) جنگلی