جمعه 1 شهريور 1398 - 22 ذيحجه 1440 - 2019 آگوست 23 - ساعت 14:0

لیست نشریات مدارس علمیه خواهران استان تهران

سال اخذ مجوزسر دبیرنوع نشریهعنوان نشریهمدرسه علمیهشهرردیف
 1389 سمیه نادری فصلنامه اجتماعی،فرهنگی، سیاسی دختران آفتاب

امام خمینی

رحمه الله علیه

 رباط کریم 1
 1386 مریم صادق بیگی فصلنامه سیاسی،علمی، پژوهشی،فرهنگی شمیم یار

 امام حسن مجتبی

علیه السلام

 تهران 2
 1394   خدیجه جلالی فصلنامه فرهنگی، پژوهشی بیت عتیق کوثر تهران 3
 1391 محبوبه عبدی فصلنامه فرهنگی کوثر کوثر ورامین 4
 1386 فاطمه خوش نما ماهنامه فرهنگی، اجتماعی نرگس فاطمیه پاکدشت 5
1395زهرا حیدرزادهفصلنامه فرهنگی اجتماعیاحلی من العسل

قاسم بن الحسن

تهران 6
1384
منیره روستا
فصلنامه علمی، ادبی، سیاسی، فرهنگی
طهورا

نور الزهرا   علیها السلام 

تهران
7
 ناهید سلیمانی مقدم
فصلنامه فرهنگی،اجتماعی
ترنم اندیشه

ولیعصر عجل الله تعالی فرجه

تهران
8
 1396 اعظم یزدان پرست
 فصلنامه فرهنگی، اجتماعی،سیاسی
رفیعه

رفیعه المصطفی

 تهران9